ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÜNİVERSİTEDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Bilimsel ve teknolojik yeniliklerle hızla değişen dünyamızda, karmaşık toplum yapısına uyumun, mümkün olan en iyi şekilde sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Bir yandan okullardaki öğrenci sayısı hızla artarken, diğer yandan rekabetin çoğalmasıyla birlikte gelecek kaygısı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu faktörler bireylerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Postmodernitenin yalnızlaştırdığı insanoğlu, sorunlarıyla daha fazla yüz yüze gelmektedir. İnsanı aşırı yücelten ve benliğinin esiri haline getiren kişisel gelişim adı altındaki çalışmalar, bireyin sorunlarının daha içinden çıkılmaz hale gelmesine ve bireyin gerçeklerle yüzleştikçe hayal kırıklığı yaşamasına neden olmaktadır.

Üniversite yılları, öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik ve mesleki alanlarda birçok yenilikle karşılaştığı, yeni sorumluluklar aldığı ve en önemlisi yeni bir yaşam tarzı edinmek durumunda kaldığı bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde öğrenciler, kendilerine destek olabilecek kaynakları harekete geçiremediklerinde yoğun kaygı yaşayabilmekte ve ciddi akademik kayıplarla karşılaşabilmektedirler. Bu geçiş döneminde öğrenciler, var olan potansiyellerini geliştirmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve daha etkin bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak, aynı zamanda karşılaştıkları çeşitli sorunlara yönelik kendilerine destek olacak birimlere ihtiyaç duymaktadır.

İşte bu amaçla, Kasım 2009 ‘dan beri ERÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM)  faaliyet göstermektedir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri;
•bireyin kendini anlaması,
•problemlerini çözmesi,
•gerçekçi kararlar alması,
•kapasitelerini geliştirmesi,
•çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve
•böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce yapılan psikolojik yardımlardır. 

Bu çerçevede ERREM uzmanları, öğrencilerin;
•Kendini fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına,
•Gelişimi için gerekli fırsatları, okul içi ve dışı eğitim imkânlarını, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına,
•Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine,
•Çevresi ile olumlu ilişkiler içinde ve topluma yararlı bir kişi olarak yetişmesine yardım etmektedir.

İLKELERİMİZ

Gizlilik: Verilen tüm hizmetler etik kurallar çerçevesinde gizli tutulur. ERREM’e başvuran öğrencilere ait kişisel bilgiler hiçbir kişi, birim ya da kurum ile kendisinin isteği ya da onayı olmadan paylaşılmaz.

Şartsız Kabul ve Saygı: Bir birey olarak bireysel farklılıklara her zaman saygı duyulur. Sahip olduğu inanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun, öğrenciler her zaman saygıdeğer bireylerdir.

Saydamlık: Danışanların gündeme getirdikleri konu ve sorunları, onlarla birlikte içtenlik ve samimiyetle ele alınır ve ilgili konu üzerindeki duygu ve düşünceler gerçekçi bir şekilde ifade edilir.

Yeterlik: ERREM uzmanları, alanlarına yönelik gerekli eğitim ve dereceleri almış, bilimsellik temelinde hareket eden, kendilerini geliştirmeye devam eden, mesleki gözetim ve dayanışma içinde etkinliklerini sürdüren bireylerdir.
 

FAALİYETLERİMİZ

Oryantasyon


Her eğitim-öğretim yılı başında, Erciyes Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversiteyi, akademik sistemi ve sosyal imkânları daha yakından tanıması için bir tanıtım programı düzenlenmektedir. Bu program, üniversite bünyesindeki ilgili tüm öğrenci hizmet birimleri ile akademik birimlerin ortak faaliyetiyle gerçekleştirilmektedir.

 
Çalışma Grupları

Ortalama 10-12 kişiden oluşan, yapılandırılmış, süre sınırlı, tek oturumluk ve sadece Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin katılabildiği programlar ile katılımcılara çeşitli konularda bilgi edinme ve konuyla ilgili uygulama yapma imkanı sunulmaktadır.
 

ERREM Çalışma Grupları:

Atılganlık,
Kendini tanıma,
Verimli ders çalışma yöntemleri,
Sınav kaygısı,
Hayat amaçları edinme,
Öfke kontrolü,
Yaşama Sevinci
Stres ile başa çıkma yolları vb.
gibi çok çeşitli konuları içermektedir.
 

Konferans ve Paneller

Eğitim-öğretim dönemi süresince, alanında uzman ve akademisyenlerin katılımıyla, öğrenci ve personelin bireysel gelişimine yönelik çeşitli konularda söyleşi, konferans ve paneller ERREM tarafından düzenlenmektedir.

Grupla Psikolojik Danışma

Ortalama 8-10 üye ile ve 8-12 oturumdan oluşan gruplarda, katılımcılar, duygu, düşünce ve davranışlarını, yaşam biçimlerini ve ilişkilerini daha yakından tanıma ve anlama fırsatı bulabilirler. Dolayısıyla, güvenli  bir ortamda sunulan uygulamalarla, grup üyelerimize, kendi iç dünyalarına ve ilişkilerine yönelik farkındalıklarını artırma, yeni davranış biçimleri ve farklı iletişim yolları geliştirme, bireysel gelişimlerine katkı sağlama imkânı sunulmaktadır.  Merkezde grupla psikolojik danışma odası vardır.

Bireysel Psikolojik Danışma

Bireysel görüşmelerde danışana, bireysel, sosyal, eğitsel, mesleki konu ve sorunları, gizlilik temeline dayalı, güvenli bir ortamda konuşma fırsatı sunulmaktadır. Danışanlarla, kişisel sorunlarını belirlemek ve saptanılan hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütülmektedir. Psikoterapi yapılması gerektiği düşünülen öğrenciler terapi sürecine alınmaktadır. Gerekirse danışanlar, hastalar psikiyatrik hizmetlerden yararlanmaları konusunda üniversite içindeki bir başka birime yönlendirilmektedir.

Psikolojik Testler

Psikolojik yardım sürecinde, gerektiğinde, danışanları daha yakından tanıma fırsatı sağlayan çeşitli psikolojik testler uygulanmaktadır. Rathus Atılganlık Envanteri, Depresyon Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği, Edwars Kişisel Tercih Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği vb testler kullanılmaktadır.

Araştırma Yayın Çalışmaları

Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi’ne 2010 yılından itibaren öğretim yılında kayıt yaptıran her öğrenciye ERREM tarafından hazırlanan“Kaygıyla Başa Çıkma ve Verimli Çalışma” isimli kitapçık hediye edilmiştir. 2013 öğretim yılı kayıt döneminde onbin üçyüz öğrenciye kitap hediye edilmiştir.  Ayrıca madde bağımlılığı, stresle başa çıkma, beslenme alışkanlıkları v.b. konularda bilgilendirme amaçlı broşür ve bülten hazırlanmıştır. Merkezin yıllık dergi yayın çalışması da planlanmaktadır.

Akademik personelin öğrencileri daha iyi tanıması ve psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarının hangi konu ve alanlarda yoğunlaşacağı noktasında yönlendirici bir çalışma olacağı düşüncesiyle, öğrenci sorunları anketi düzenlenmiştir. Öğrencilerin   % 5'ine uygulanan anketin değerlendirme çalışmaları tamamlanmış ve erciyes üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde yayınlanmıştır.

Televizyon ve Radyo Programları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki konularla ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Televizyonu (Kampus Tv) ve Radyosu’nda yapılan programlarla öğrenci ve personelin bilinçlenmesi sağlanmaktadır.  Rehberlik hizmetleri kapsamında, alanında etkili kişiler televizyon programına alınmaktadır. Bu konuda Psikolojik Danışma Merkezi, ERÜ İletişim Fakültesi ile sürekli diyalog halindedir.

Su ve Müzikle Terapi Çalışmaları

Müzik ile terapi: Danışma merkezinin koridorlarına ses sistemi yerleştirilmiştir. Burada psikoterapide geçmişten günümüze kullanılan müzikler çalınmaktadır.  Ayrıca grupla psikolojik danışma odasına da ses sistemi kurulmuş olup burada müzik-terapi çalışması yapılmaktadır.

Su devri-daim havuzu: Geçmiş dönemlerde kullanılan su sesi ile terapi yöntemi için psikolojik danışma merkezinin girişine su devridaimi yapan bir portatif havuz yaptırılmıştır. Randevu için bekleyen bireylerin dinlenebileceği ve rahatlayabileceği bir dinlenme mekanı oluşturulmuştur. Burada kurum tarafından çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirme amaçlı broşür ve kitapçıklar bulundurularak bireylerin bekleme esnasında bunlardan yararlanması amaçlanmıştır.


İletişim                                                                                   :

Tel (Direkt)   : 0(352) 437 93 41

Santral         : 0(352) 437 49 37 (13175-13176)

Kampus İçi   : 13175-13176

Web             : http://errem.erciyes.edu.tr/

E-Posta    : errem@erciyes.edu.tr

 

 

A+ A-