Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri;

 • bireyin kendini anlaması,
 • problemlerini çözmesi,
 • gerçekçi kararlar alması,
 • kapasitelerini geliştirmesi,
 • çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve
 • böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce yapılan psikolojik yardımlardır.  

Bu çerçevede ERREM uzmanları, öğrencilerin;

 • Kendini fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına,
 • Gelişimi için gerekli fırsatları, okul içi ve dışı eğitim imkânlarını, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına,
 • Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine,
 • Çevresi ile olumlu ilişkiler içinde ve topluma yararlı bir kişi olarak yetişmesine yardım etmektedir.

  FAALİYETLERİMİZ

  Oryantasyon

  Her eğitim-öğretim yılı başında, Erciyes Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversiteyi, akademik sistemi ve sosyal imkânları daha yakından tanıması için bir tanıtım programı düzenlenmektedir. Bu program, üniversite bünyesindeki ilgili tüm öğrenci hizmet birimleri ile akademik birimlerin ortak faaliyetiyle gerçekleştirilmektedir.

   

  Çalışma Grupları

  Ortalama 10-12 kişiden oluşan, yapılandırılmış, süre sınırlı, tek oturumluk ve sadece Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin katılabildiği programlar ile katılımcılara çeşitli konularda bilgi edinme ve konuyla ilgili uygulama yapma imkanı sunulmaktadır.

   

  ERREM Çalışma Grupları:

  Atılganlık,

  Kendini tanıma,

  Verimli ders çalışma yöntemleri,

  Sınav kaygısı,

  Hayat amaçları edinme,

  Öfke kontrolü,

  Yaşama Sevinci

  Stres ile başa çıkma yolları vb.

  gibi çok çeşitli konuları içermektedir.

  Konferans ve Paneller

  Eğitim-öğretim dönemi süresince, alanında uzman ve akademisyenlerin katılımıyla, öğrenci ve personelin bireysel gelişimine yönelik çeşitli konularda söyleşi, konferans ve paneller ERREM tarafından düzenlenmektedir.

   

  Grupla Psikolojik Danışma

  Ortalama 8-10 üye ile ve 8-12 oturumdan oluşan gruplarda, katılımcılar, duygu, düşünce ve davranışlarını, yaşam biçimlerini ve ilişkilerini daha yakından tanıma ve anlama fırsatı bulabilirler. Dolayısıyla, güvenli  bir ortamda sunulan uygulamalarla, grup üyelerimize, kendi iç dünyalarına ve ilişkilerine yönelik farkındalıklarını artırma, yeni davranış biçimleri ve farklı iletişim yolları geliştirme, bireysel gelişimlerine katkı sağlama imkânı sunulmaktadır.  Merkezde grupla psikolojik danışma odası vardır.

  Bireysel Psikolojik Danışma

  Bireysel görüşmelerde danışana, bireysel, sosyal, eğitsel, mesleki konu ve sorunları, gizlilik temeline dayalı, güvenli bir ortamda konuşma fırsatı sunulmaktadır. Danışanlarla, kişisel sorunlarını belirlemek ve saptanılan hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütülmektedir. Psikoterapi yapılması gerektiği düşünülen öğrenciler terapi sürecine alınmaktadır. Gerekirse danışanlar, hastalar psikiyatrik hizmetlerden yararlanmaları konusunda üniversite içindeki bir başka birime yönlendirilmektedir.

   

  Psikolojik Testler

  Psikolojik yardım sürecinde, gerektiğinde, danışanları daha yakından tanıma fırsatı sağlayan çeşitli psikolojik testler uygulanmaktadır. Rathus Atılganlık Envanteri, Depresyon Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği, Edwars Kişisel Tercih Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği vb testler kullanılmaktadır.

   

  Araştırma Yayın Çalışmaları

  Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi’ne 2010 yılından itibaren öğretim yılında kayıt yaptıran her öğrenciye ERREM tarafından hazırlanan“Kaygıyla Başa Çıkma ve Verimli Çalışma” isimli kitapçık hediye edilmiştir. 2013 öğretim yılı kayıt döneminde onbin üçyüz öğrenciye kitap hediye edilmiştir.  Ayrıca madde bağımlılığı, stresle başa çıkma, beslenme alışkanlıkları v.b. konularda bilgilendirme amaçlı broşür ve bülten hazırlanmıştır. Merkezin yıllık dergi yayın çalışması da planlanmaktadır.

  Akademik personelin öğrencileri daha iyi tanıması ve psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarının hangi konu ve alanlarda yoğunlaşacağı noktasında yönlendirici bir çalışma olacağı düşüncesiyle, öğrenci sorunları anketi düzenlenmiştir. Öğrencilerin   % 5'ine uygulanan anketin değerlendirme çalışmaları tamamlanmış ve erciyes üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde yayınlanmıştır.

A+ A-