I. ULUSAL MANEVİYAT PSİKOLOJİSİ SEMPOZYUMU

13 MAYIS 2014

1970'li yıllarda Amerikan toplumunda çok ilginç bir süreç başlamıştır. Chicago’da toplanan Nobel ödüllü bilim adamları o yıllardaki gidişatın durumunu ve dünyanın getirildiği konumu fark edip; “Böyle giderse, bilimsel materyalizm bu şekilde dünyaya tesir ederse, bütün dünyayı yok edebilir.” tespitinde bulunmuşlardır. Bu çok ilginç bir ön müşahededir. Psikoloji alanında etkin olan hümanist yaklaşım da ihtiyaca cevap verememiş bu sefer maneviyata yöneliş başlamıştır. Ama hangi maneviyata yönelmiştir psikologlar? Tabii ki Uzakdoğu maneviyatına. Çünkü İslam ile Batı Dünyası arasında haçlı seferlerinden beri büyük bir kavga vardır. Dolayısıyla İslam'dan ve Tasavvuf’tan feyiz almak yerine Budizm’den, Brahmanizm’den, Taoizm’den, Hinduizm’den yola çıkarak insanı anlamaya çalışmışlar ve bunda kısmen başarıya ulaşmışlardır.

Burada bahsedilen psikoloji ekolü “Ben ötesi psikolojisi”, “Maneviyat psikolojisi” ya da “Transpersonal psikoloji” dediğimiz ekol. Transpersonal psikolojinin insanı anlama noktasında yetersiz kalmasının sebebi sadece uzak doğu maneviyatından ve biraz da sulandırılmış olarak Şamanizm'den esinlenmiş, ancak İslam ve tasavvufu dikkate almamış olmasıdır. Bu nedenle kendisine sağlam bir zemin bulamamıştır. Ancak Freud, Jung Maslow gibi psikolojinin önde gelenleriyle başlayan W. James, Charles Tart, Ken Wilber gibi bilinç araştırmacılarıyla devam eden Mevlana ve Muhiddin İbn-i Arabi gibi Müslüman düşünürlerin fikirleriyle desteklenen maneviyat psikolojisinin önemi Mustafa MERTER hocamızın öncülüğünde önümüzdeki dönemde daha fazla artacak gibi görünmektedir.

Bu çerçevede ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli psikiyatrist ve psikologların bir araya toplanmasına sebep olan ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen  I.Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu’yla bir ilk gerçekleştirilmiş, Maneviyat Psikolojisi bilim dünyasındaki yerini almaya başlamıştır.

 

                                                                                                                                                      EDİTÖR

                                                                                                                                         Öğr. Gör. Mustafa ATAK
 

A+ A-